» انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

شرکت دانا تک سبحان  در راستاي تداوم ارتباط با گروه مشتريان و به منظور توجه بيشتر به خواستگاه آنان، آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات مشتریان گرامی می باشد :

 

مقدار فیلد اجباری است.