» خدمات پس از فروش » خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

دستور العمل استفاده از خدمات پس از فروش

تنها لاستیک هایی مشمول استفاده از شرایط  خدمات پس از فروش می شوند که مطابق مفاد ذیل عمل نموده باشند:

1-   در هنگام خرید صدور برگ گارانتی و درج مشخصات تایر در برگ گارانتی و فعال نمودن  کارت الزامی می باشد.

2-  در صورتی که عیب و نقص به وجود آمده ناشی از تولید بوده و امکان استفاده نداشته باشد به شرح ذیل اقدام نمائید.

ü    مراجعه به نزدیک ترین نمایندگی فروش شرکت یا شعبه فروش که از آن شعبه محصول را تهیه نموده است.

ü    دریافت فرم  مربوط به لاستیک معیوب و ارائه آن پس از تکمیل فرم  به نماینده.

ü    دریافت تایر  و کپی کارت ضمانت از مشتری توسط نماینده

ü    ارائه یک نسخه از فرم مربوطه به دریافت لاستیک معیوب از طرف نماینده فروش یا شعبات فروش و تعیین مدت زمان جبران خسارت و تحویل به مشتری

ü    انتقال لاستیک معیوب و مدارک اخذ شده  از مشتری به دفتر مرکزی شرکت یا مراکزی که معرفی شده جهت کارشناسی خسارت وارد شده

3- تایر ها باید توسط کارشناس مورد نظر جهت بخش خسارت بررسی گردد.

4- فرم مخصوص خسارت توسط کارشناس  با تایید سازمان ملی استاندارد و در اختیار مشتری قرار می گیرد.

5- زمان پرداخت خسارت یا جایگزین حداکثر ظرف مدت 2 هفته می باشد.

6-  در صورتی که مشتری تمایل به لاستیک جایگزین نداشته باشد مابه التفاوت کارکرد لاستیک  بر اساس  فاکتور خرید کسر و باقی پرداخت می گردد.

محاسبه خسارت لاستیک به مشتری

قیمت خرید (فاکتور)- قیمت خرید* درصد سایز آج تایر

تایر های مصرفی با عاج کمتر از 6/1 میلی متر مشمول گارانتی پرداخت خسارت نخواهد شد.