» راهنمای مشتریان » راهنمای استفاده صحیح از تایر

راهنمای استفاده صحیح از تایر

1-    فشار باد مناسب

2-   بار مجاز

3-  سرعت مجاز

فشار باد

بیش از 95 درصد وزن  خودرو را فشار باد درون تایر تحمل می کند و خود تایر تنها 5 درصد وزن را تحمل مبی کند تنظیم فشار باد استاندارد برای حفظ حداکثر عمر تایر و عملکرد آن حیاتی است.

جهت مشاهده فشار باد مناسب تایر برای حداکثر سرعت بار قابل حمل به جداول بار محاسبه شده توسط کارخانه سازنده مراجعه کنید.

حفظ فشار باد صحیح :

1-    استفاده از حداکثر پتانسیل و کارکرد تایر

2-    ایمنی در جاده

3-    کاهش هزینه در کیلومتر و کاهش مصرف سوخت

4-    کاهش انتشار دی اکسید کربن در محیط زیست

در صورت فشار باد کمتر از حد مجاز باعث تولید حرارت بیشتر در تایر می گردد و نتیجه معیوب نشدن و پنچر نشدن فشار بار مجاز باید حداقل ماهی 2 بار انجام شود.

فشار باد زیاد:

1-    سایز غیر طبیعی

2-    خسارت به منجید

3-    نیروی وارد زیادتر به طوقه رینگ

4-    بریدگی در سطح تایرتکانهای شدیدتر ماشین و غیره

بار مجاز:

بار نباید از حداکثر میزان توصیه شده  برای وسیله نقلیه بیشتر باشد. و باید به طور یکنواخت  روی تایر ها پخش شود.

آسیب های بار زیاد:

1-    تولید حرارت زیاد در نتیجه زیاد جداشدن دیواره و گل  بر اثر حرارت

2-    تنش زیاد در کمر بند فولادی و جداشدن کمربند

3-    باعث جداشدن  لایه های لاستیک و گوشت دیواره تایر

4-    موجدار شدن   ترد 

5-    آسیب  دو طوقه

سرعت :

رعت وسیله نقلیه باید مطابق با توصیه های داده شده برای حداکر سرعت مجاز در هنگام حرکت بدون بار و کار باشد.

سرعت زیاد:

1-    باعث ایجاد حرارت در بخش داخلی تایر

2-    افزایش ترمز های ناگهانی سبب ساییدگی تایر و آسیب به طوقه  و کاهشکاهش عمر تایر

3-    برخورد فراوان با موانع جاده سبب شکاف، بریدگی، پنچری تایر

تغییر در اندازه رینگ و تایر

در صورتی که تمایل دارید برای خودرو سواری خود از رینگ بزرگتر یا پهن تر استفاده کنید رعایت چند نکته ضروری است.

1-    تغییر ابعاد رینگ و تایر برای هر خودرو محدوده معینی دارد

2-    پس از تغییر در اندازه رینگ و تایر  دقت نمایید  در حالت چپ و راست کردن و چرخاند فرمان تایر با بدنه خودرو  تماس نداشته باشد.

3-    پس از تعریف  باید قطر چرخ ( مجموع رینگ و تایر ) ثابت بماند تا باعث خطای کیلومتر شما نشود.

4-    هنگام تغییر در اندازه تایر کاملا دقت نمایید که شاخص بار و شاخص سرعت تایر جدید با تایر قبل یکسان و بالاترباشد.